Regulamin targów

Regulamin Targów Ślubnych

§ 1 PRZEPISY PORZĄDKOWE
1. Zwiedzający mogą przebywać na terenie Targów:
20 października (niedziela), w godz. 10.00-18.00
2. Zabronione jest prowadzenie przez zwiedzających jakichkolwiek działań komercyjnych, reklamowych, promocyjnych lub innych zarobkowych na terenie targów. Brak zgody Organizatora na wykonywanie jakichkolwiek działań reklamowych przez Uczestnika targów skutkuje usunięciem reklamy na koszt Uczestnika oraz obciążenia opłatą porządkową w wysokości 5 000 zł.
3. Fotografowanie, filmowanie stoisk i eksponatów wymaga uprzedniej zgody wystawcy lub organizatora.

§ 2 NA TERENIE TARGÓW OBOWIĄZUJĄ ZAKAZY:
1. Wnoszenia i używania materiałów pirotechnicznych oraz szkodliwych substancji chemicznych, a także ognia otwartego, stanowiących zagrożenie pożarowe, uszkodzenia mienia oraz stwarzających niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia osób;
2. Wnoszenia i spożywania alkoholu oraz rozprowadzania i zażywania środków odurzających;
3. Zakłócania porządku publicznego (np. głośne, agresywne zachowania);
4. Palenia wyrobów tytoniowych;
5. Zanieczyszczania obiektu targowego i terenów otwartych odpadami (opakowania po napojach i jedzeniu, itp.);
6. Oklejania ścian, szyb, posadzek ulotkami reklamowymi oraz innymi materiałami;
7. Kolportowania ulotek (tylko wystawcy w obrębie własnego stoiska mogą rozdawać ulotki).
Osoby będące w stanie wyraźnego upojenia alkoholowego oraz próbujące wnieść alkohol, środki odurzające lub niebezpieczne przedmioty, nie będą wpuszczane na teren Targów. Organizator zastrzega sobie prawo natychmiastowego wyprowadzenia zwiedzającego z terenu Targów, a w uzasadnionych przypadkach wezwania Policji.

§ 3 POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Organizator zastrzega możliwość rejestracji przebiegu Targów (za pomocą urządzeń utrwalających obraz i/lub dźwięk). W związku z tym osoby przebywające na terenie Targów, poprzez fakt uczestnictwa w Targach, stosownie do postanowień art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wyrażają zgodę, bez dodatkowego wynagrodzenia, na utrwalanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie swojego wizerunku (w celach dokumentacyjnych, promocyjnych, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych w materiałach reklamowych organizatora).