Regulamin konkursu „Wedding Day 20.10.2019”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „WEDDING DAY 20.10.2019” zwany w dalszej części „Konkursem”.
2. Organizatorem Konkursu jest:
-MTR Międzynarodowe Targi Rzeszowskie Sp. z o.o. Sp. K., 35-303 Rzeszów, ul. Mieszka I 48/50, NIP: 8133791341, REGON 381339861 (dalej: „MTR”)
Sponsorem Nagrody Głównej o której mowa w §3 poniżej jest:
-NOWA ITAKA Sp. z o.o., ul. Reymonta 39, 45-072 Opole, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002269, NIP 754-26-86-316, REGON 532179139, (dalej „ITAKA”.

Sponsorzy pozostałych nagród:

1. Dom Mody Ślubnej AFRODYTA

2. JUBILER JARACZ

3. ATELIER & ACADEMY Katarzyna Złamaniec

4. SALON SUKIEN ŚLUBNYCH IGAR

5. HEALTH AND BODY ACADEMY

6. IMPRESJA CENTRUM MODY ŚLUBNEJ

3. Konkurs zostanie przeprowadzony od godziny 10.00 – 17:00 dnia 20 października 2019 r. w ramach XIV Podkarpackich Targów Ślubnych „Wedding Day” (dalej: „Targi”) organizowanych przez MTR 20 października 2019 r. w G2A ARENA, Jasionka k. Rzeszowa.
4. Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, ani grą na automatach, a jego wynik nie zależy od przypadku, dlatego też niniejszy Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 847)

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne pełnoletnie, odwiedzające Targi posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które zakupiły bilet wstępu na Targi.
2. Zwiedzający wraz z zakupionym biletem otrzymywać będą kupon oraz oświadczenie o akceptacji warunków konkursu, które po wypełnieniu będą wrzucać do specjalnie przygotowanej urny.
3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest czytelne wypełnienie wszystkich wymaganych rubryk kuponu przez osoby uczestniczące oraz wypełnienie oświadczenia o akceptacji warunków konkursu;
brak danych kontaktowych (nr telefonu, e-mail), brak podpisu potwierdzającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych, brak podpisanego oświadczenia oraz brak możliwości odczytania danych spowoduje, iż kupon taki będzie uznany za nieważny i nie będzie brany pod uwagę przy rozstrzygnięciu Konkursu.
4. Konkurs polegał będzie na wskazaniu przez uczestnika wysokości kwoty pieniężnej, z dokładnością do jednego grosza, znajdującej się w przeszklonej urnie wystawionej przy stoisku należącym do sponsora nagrody głównej (ITAKA) – stoisko nr 3.
5. Kwota znajdująca się w urnie jest sumą kwot zdeponowanych przez przedstawicieli MTR i ITAKA.
6. W konkursie wyłonione zostaną osoby które wskażą na kuponie kwotę najbliższą rzeczywistej kwoty pieniężnej zdeponowanej w urnie. Ilość osób – zwycięzców konkursu będzie równa ilości przewidzianych nagród.
7. Nagrody przydzielone zostaną zwycięzcom wg następującego klucza: osoba pierwsza na liście (dalej: Zwycięzca) otrzyma nagrodę główną. Druga osoba na liście dokona wyboru z puli pozostałych nagród. Podobnie trzecia osoba i kolejne. Ostatnia osoba na liście zwycięzców otrzyma nagrodę, która pozostanie w puli.

§ 3. NAGRODA Główna

Bon wakacyjny o wartości 2 000 PLN brutto.

§ 4. WARUNKI REALIZACJI NAGRODY GŁÓWNEJ

1. Realizacja Nagrody uzależniona jest od dostępności ofert Biura Podróży ITAKA.
2. ITAKA zastrzega sobie prawo do zmiany kierunku wyjazdowego lub hotelu w przypadku anulowania imprezy, miejsca wylotu lub hotelu z przyczyn operacyjnych w tym braku wystarczającej ilości miejsc zgodnie z aktualnymi warunkami uczestnictwa w imprezach turystycznych BP ITAKA.
3. W przypadku zmiany hotelu z przyczyn operacyjnych ITAKA zastrzega sobie prawo do zmiany formuły wyżywienia.
4. W przypadku nie skorzystania przez Zwycięzcę z prawa do realizacji Nagrody w miesiącu wskazanym przez ITAKA – Nagroda przepada. Nagroda również przepada w przypadku rezygnacji z zarezerwowanej dla Zwycięzcy imprezy turystycznej z przyczyn leżących po ich stronie. Każdorazowo zastosowanie mają aktualne Warunki Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych Biura Podróży ITAKA. Wydłużenie terminu realizacji nagrody, powyżej ustalonego miesiąca może odbyć się wyłącznie za pisemną zgodą ITAKA.
5. Zwycięzca Konkursu zostanie zaproszony na konsultacje w sprawie realizacji oferty do siedziby Salonu Firmowego ITAKA w Rzeszowie. Realizacja bonu nastąpi w siedzibie biura ITAKA – GALERIA Rzeszów, poziom -1 (Al. Józefa Piłsudskiego 44).
6. ITAKA ma prawo do przetwarzania danych osobowych zwycięzcy konkursu.
7. Rezerwacja wygranej przez Zwycięzcę imprezy turystycznej (nagroda główna) następuje po sprawdzeniu dostępności miejsc. Gwarancją terminu i kierunku wybranej oferty jest podpisanie umowy zgłoszenia wraz z warunkami uczestnictwa w imprezie turystycznej za pośrednictwem ITAKA.
8. Dokonując rezerwacji imprezy turystycznej (nagroda główna) zwycięzca winien mieć na względzie, iż nagroda zawierać będzie wszelkie obowiązkowe opłaty, jakie związane są z organizacją imprezy turystycznej, w szczególności przelot, zakwaterowanie, wyżywienie, opłaty lotniskowe, transportowe i koszty ubezpieczenia KLiNNW. Nagroda nie zawiera opłat płatnych na miejscu pobytu wakacyjnego tzn. opłat wizowych, paszportowych, dojazdu do lotniska wylotowego lub miejsca wyjazdowego w Polsce, wycieczek fakultatywnych, biletów wstępu do zwiedzanych obiektów lub zwyczajowych napiwków itd.
9. Nagroda nie zawiera Gwarancji Niezmienności Ceny, Ubezpieczenia Kosztów Zmian i Rezygnacji oraz innych dodatkowych świadczeń chyba, że dokonana zostanie w terminie i na zasadach aktualnych promocji BP ITAKA zawierających powyższe świadczenia.
10. Nagroda Główna nie może być odstąpiona przez Zwycięzcę innym osobom.
11. Zwycięzcy przysługuje prawo dopłaty do otrzymanej nagrody, w celu podniesienia standardu wypoczynku, długości trwania wycieczki lub lotu.
12. Zwycięzca jest zobowiązany do uiszczenia podatku w wysokości 10% od wartości nagrody (art. 30 ust. 1 pkt 4) w zw. z art. 41 ust. 7 pkt 1) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – tekst jednolity (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387)
nie później niż w dniu realizacji nagrody. Jest to warunek konieczny do realizacji nagrody. Odpowiedzialnym za pobranie i odprowadzenie powyższego podatku do stosownego urzędu skarbowego jest ORGANIZATOR.
13. W przypadku anulowania imprezy turystycznej (nagroda główna) przez Biuro Podróży ITAKA Zwycięzca ma możliwość dokonania wyboru innej imprezy turystycznej ze wskazanych przez ITAKA lub bez kosztowej zmiany terminu imprezy wcześniej zarezerwowanej, w miarę dostępności miejsc w systemie rezerwacyjnym BP ITAKA.
14. W żadnym przypadku Zwycięzcy nie przysługuje zwrot gotówki za niewykorzystaną Nagrodę.
15. W wypadku braku możliwości wykorzystania nagrody z przyczyn zdrowotnych, ITAKA poczyni starania zmiany terminu realizacji nagrody. Działanie takie zostanie poczynione wyłącznie na podstawie zaświadczenia lekarskiego i nie jest gwarantowane.
16. W przypadku zmiany terminów z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy, zastosowanie mają aktualne Warunki Uczestnictwa w imprezach turystycznych BP ITAKA. Wszelkie koszty zmian, w takim przypadku ponosi Zwycięzca.
17. W przypadku rezygnacji z realizacji nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy, nagroda przepada i jednocześnie zastosowanie mają aktualne Warunki Uczestnictwa w imprezach turystycznych BP ITAKA. Wszelkie koszty rezygnacji, w takim przypadku ponosi Zwycięzca.
18. MTR nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania i zaniechania osób trzecich, w szczególności Biura Podróży ITAKA. Wszelkie reklamacje odnośnie zarezerwowanej imprezy turystycznej lub przelotu i hotelu Zwycięzca winien zgłaszać do Biura Podróży ITAKA – Sponsor nagrody głównej.

§ 5. POZOSTAŁE NAGRODY

1. Bon o wartości 2 000 zł na zakup sukni ślubnej ufundowany przez DOM MODY ŚLUBNEJ AFRODYTA
2. BON o wartości 1000 zł na zakup obrączek ślubnych w salonach JUBILER JARACZ
3. Zaproszenie dla Pary Młodej na bezpłatne wykonanie ślubnej stylizacji w ATELIER & ACADEMY Katarzyna Złamaniec
4. Bon o wartości 1500 zł na zakup sukni ślubnej w salonie IGAR
5. 10 treningów personalnych dla przyszłej Pary Młodej – 5 dla Pani oraz 5 dla Pana – o wartości 1 500 zł od HEALTH AND BODY ACADEMY
6. Bon ślubny o wartości 500 zł na zakup sukni ślubnej w salonie IMPRESJA CENTRUM MODY ŚLUBNEJ.

§ 6. WARUNKI REALIZACJI POZOSTAŁYCH NAGRÓD

1. Wszelkie formalności dotyczące odbioru i przekazania pozostałych nagród ustalane będą bezpośrednio ze Sponsorami poszczególnych nagród i ich zwycięzcami.
2. MTR nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania i zaniechania osób trzecich, w szczególności sponsorów i zwycięzców nagród. Wszelkie reklamacje odnośnie realizacji pozostałych nagród Zwycięzca winien zgłaszać Sponsorowi nagrody.

§ 7. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

1. Rozstrzygnięcie Konkursu – ogłoszenie rzeczywistej kwoty zdeponowanej w urnie nastąpi w dniu 20 października 2019 r., o godzinie 18.00 (z tolerancją +/- 60 minut), co zostanie podane do wiadomości zwiedzających Targi poprzez ogłoszenie rozstrzygnięcia przez prowadzącego TARGI.
2. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone przez MTR na jego stronie internetowej: www.slub.targirzeszowskie.pl.
3. W przypadku, gdy Zwycięzcami konkursu zostanie więcej osób niż liczba nagród, zorganizowany zostanie quiz, który wyłoni ostatecznych Zwycięzców.
4. Przekazanie Nagrody nastąpi według indywidualnych ustaleń Zwycięzcy oraz Sponsorów.

§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Każdy uczestnik konkursu, wrzucając prawidłowo wypełniony kupon do urny, wyraża tym samym zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (zgodnie z Ust. z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przez Organizatora oraz przez inne podmioty działające w imieniu MTR na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych potrzeby marketingowe MTR, oraz w/w podmiotów.

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.slub.targirzeszowskie.pl, w siedzibie MTR, ul. Mieszka I 48/50, 35-303 Rzeszów, w Salonach Firmowych BP ITAKA, przy ulicy Matejki 8, w bryle budynku Hotelu „Pod Ratuszem” w Rynku, w Galerii Nowy Świat na poziomie 0 vis a vis wejścia, w Centrum Handlowym Millenium Hall na poziomie 2, pomiędzy Multikinem i Pure Fitness Jatomi, w Galerii Rzeszów na poziomie minus 1 oraz na stoisku ITAKA (nr.3), podczas trwania targów.
2. MTR nie będzie ponosić odpowiedzialności, w sytuacji, gdy Konkurs zostanie skrócony, anulowany lub jego warunki zmienione. Żadne roszczenia będące następstwem w/w zdarzeń nie będą przez MTR uznane.
3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy MTR, ITAKA, oraz pozostali sponsorzy jak również członkowie ich rodzin.
4. MTR nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości udziału w konkursie wynikający z winy leżącej po stronie uczestnika. MTR nie będzie ponosić odpowiedzialności za szkodę powstałą w związku z udziałem uczestnika w konkursie. Żadne roszczenia będące następstwem w/w zdarzeń nie będą przez MTR uznane.
5. Udział uczestnika oznacza jego zgodę na warunki Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.
6. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem mającym wiążącą moc prawną w zakresie realizacji Konkursu.
7. Spory związane z konkursem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby MTR.

Załącznik do Regulaminu Konkursu:

Załącznik nr 1 – oświadczenie o akceptacji warunków konkursu

Realizując obowiązki informacyjne wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”), uprzejmie informujmy, że administratorem Państwa danych osobowych jest MTR Międzynarodowe Targi Rzeszowskie z siedzibą w Rzeszowie, 35-303 ul. Mieszka I 48/50, przedsiębiorcą zarejestrowanym w ewidencji działalności gospodarczej przez Wójta Gminy Boguchwała pod nr 2495 – posiadającym nr NIP 794-114-33-62.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w celu przesyłania korespondencji mailowej (marketing bezpośredni) zawierającej informacje handlowe dotyczące wydarzeń organizowanych przez administratora i podmioty z nim współpracujące, a ponadto w celu podtrzymywania kontaktów biznesowych – przy pomocy telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, tj. na wskazany adres e-mail. Przysługuje Państwu prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych osobowych, prawo ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W każdej chwili mogą Państwo wycofać wyrażoną zgodę na otrzymywanie w/w informacji poprzez wysłanie wiadomości email na adres: biuro@targirzeszowskie.pl

Organizator

Załącznik nr 1 – oświadczenie o akceptacji warunków konkursu

Rzeszów, dnia 20.10.2019 r.

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zapoznałem/am się z postanowieniami regulaminu konkursu pod nazwą „WEDDING DAY 20.10.2019”, które akceptuje.

Oświadczam, że udzielam Organizatorom Konkursu zgody na fotografowanie mnie jako uczestnika konkursu oraz udzielam niewyłącznej, nieograniczonej w czasie i przestrzeni nieodpłatnej licencji na korzystanie z autorskich praw majątkowych do fotografii przedstawiających mnie jako uczestnika konkursu podczas XIV Podkarpackich Targów Ślubnych „Wedding Day” w dniu 20.10.2019 jak również korzystania z utrwalonego wizerunku mojej osoby, na wszelkich polach eksploatacji niezbędnych do prezentacji i promocji Targów, oraz Organizatorów i ich statutowej działalności. Potwierdzam, że Organizatorzy mają prawo do udzielania sublicencji w zakresie wyżej wskazanych pól eksploatacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231)