Regulamin konkursu „Wedding Day 2019”

REGULAMIN KONKURSU „WEDDING DAY 2019”

 § 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „WEDDING DAY 2019” zwany w dalszej części „Konkursem”.
2.Organizatorem Konkursu jest:
Robert Bielówka prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Międzynarodowe Targi Rzeszowskie Robert Bielówka z siedzibą w Rzeszowie, adres: 35-303 Rzeszów, ul. Mieszka I 48/50 (dalej: „MTR”),
Sponsorem Nagrody Głównej o której mowa w §3 poniżej jest:
NOWA ITAKA Sp. z o.o., ul. Reymonta 39, 45-072 Opole, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002269, NIP 754-26-86-316, REGON 532179139, (dalej „ITAKA”.

Sponsorzy pozostałych nagród:

1.Dom Mody Ślubnej AFRODYTA

2.ZEBRA STUDIO MULTIMEDIALNE

3.Salon Fryzjerstwa The Stylist Agnieszka Bereś

4.IMPRESJA CENTRUM MODY ŚLUBNEJ

5.2b4ustudio.pl

6.JUBILER JARACZ

3.Konkurs zostanie przeprowadzony od godziny 10.00 dnia 19 stycznia 2019 r. do godziny 17.00 dnia 20 stycznia 2019 r. w ramach Podkarpackich Targów Ślubnych „Wedding Day” (dalej: „Targi”) organizowanych przez MTR w dniach 19-20 stycznia 2019 r. w G2A ARENA, Jasionka k. Rzeszowa.
4.Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, ani grą na automatach, a jego wynik nie zależy od przypadku, dlatego też niniejszy Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2016, poz. 471).

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1.W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne pełnoletnie, odwiedzające Targi posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które zakupiły bilet wstępu na Targi.
2.Zwiedzający wraz z zakupionym biletem otrzymywać będą kupon, który po wypełnieniu będą wrzucać do specjalnie przygotowanej urny.
3.Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest czytelne wypełnienie wszystkich wymaganych rubryk kuponu przez osoby uczestniczące w Konkursie; brak danych kontaktowych (nr telefonu, e-mail), brak podpisu potwierdzającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz brak możliwości odczytania danych spowoduje, iż kupon taki będzie uznany za nieważny i nie będzie brany pod uwagę przy rozstrzygnięciu Konkursu.
4.Konkurs polegał będzie na wskazaniu przez uczestnika wysokości kwoty pieniężnej, z dokładnością do jednego grosza, znajdującej się w przeszklonej urnie wystawionej przy stoisku należącym do sponsora nagrody głównej (ITAKA).
5.Kwota znajdująca się w urnie jest sumą kwot zdeponowanych przez przedstawicieli MTR i ITAKA.
6.W konkursie wyłonione zostaną osoby które wskażą na kuponie kwotę najbliższą rzeczywistej kwoty pieniężnej zdeponowanej w urnie. Ilość osób – zwycięzców konkursu będzie równa ilości przewidzianych nagród.
7.Nagrody przydzielone zostaną zwycięzcom wg następującego klucza: osoba pierwsza na liście (dalej: Zwycięzca) otrzyma nagrodę główną. Druga osoba na liście dokona wyboru z puli pozostałych nagród. Podobnie trzecia osoba i kolejne. Ostatnia osoba na liście zwycięzców otrzyma nagrodę, która pozostanie w puli.

§ 3. NAGRODA Główna

Podróż poślubna – w postaci bonu wakacyjnego o wartości 4000 PLN brutto.

§ 4. WARUNKI REALIZACJI NAGRODY GŁÓWNEJ

1.Realizacja Nagrody uzależniona jest od dostępności ofert Biura Podróży ITAKA.
2.ITAKA zastrzega sobie prawo do zmiany kierunku wyjazdowego lub hotelu w przypadku anulowania imprezy, miejsca wylotu lub hotelu z przyczyn operacyjnych w tym braku wystarczającej ilości miejsc zgodnie z aktualnymi warunkami uczestnictwa w imprezach turystycznych BP ITAKA.
3.W przypadku zmiany hotelu z przyczyn operacyjnych ITAKA zastrzega sobie prawo do zmiany formuły wyżywienia.
4.W przypadku nie skorzystania przez Zwycięzcę z prawa do realizacji Nagrody w miesiącu wskazanym przez ITAKA – Nagroda przepada. Nagroda również przepada w przypadku rezygnacji z zarezerwowanej dla Zwycięzcy imprezy turystycznej z przyczyn leżących po ich stronie. Każdorazowo zastosowanie mają aktualne Warunki Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych Biura Podróży ITAKA. Wydłużenie terminu realizacji nagrody, powyżej ustalonego miesiąca może odbyć się wyłącznie za pisemną zgodą ITAKA.
5.Zwycięzca Konkursu zostanie zaproszony na konsultacje w sprawie realizacji oferty do siedziby Salonu Firmowego ITAKA w Rzeszowie. Realizacja bonu nastąpi w siedzibie biura ITAKA – GALERIA Rzeszów, poziom -1 (Al. Józefa Piłsudskiego 44).
6.ITAKA ma prawo do przetwarzania danych osobowych zwycięzcy konkursu.
7.Rezerwacja wygranej przez Zwycięzcę imprezy turystycznej (nagroda główna) następuje po sprawdzeniu dostępności miejsc. Gwarancją terminu i kierunku wybranej oferty jest podpisanie umowy zgłoszenia wraz z warunkami uczestnictwa w imprezie turystycznej za pośrednictwem ITAKA.
8.Dokonując rezerwacji imprezy turystycznej (nagroda główna) zwycięzca winien mieć na względzie, iż nagroda zawierać będzie wszelkie obowiązkowe opłaty, jakie związane są z organizacją imprezy turystycznej, w szczególności przelot, zakwaterowanie, wyżywienie, opłaty lotniskowe, transportowe i koszty ubezpieczenia KLiNNW. Nagroda nie zawiera opłat płatnych na miejscu pobytu wakacyjnego tzn. opłat wizowych, paszportowych, dojazdu do lotniska wylotowego lub miejsca wyjazdowego w Polsce, wycieczek fakultatywnych, biletów wstępu do zwiedzanych obiektów lub zwyczajowych napiwków itd.
9.Nagroda nie zawiera Gwarancji Niezmienności Ceny, Ubezpieczenia Kosztów Zmian i Rezygnacji oraz innych dodatkowych świadczeń chyba, że dokonana zostanie w terminie i na zasadach aktualnych promocji BP ITAKA zawierających powyższe świadczenia.
10.Nagroda Główna nie może być odstąpiona przez Zwycięzcę innym osobom.
11.Zwycięzcy przysługuje prawo dopłaty do otrzymanej nagrody, w celu podniesienia standardu wypoczynku, długości trwania wycieczki lub lotu.
12.Zwycięzca jest zobowiązany do uiszczenia podatku w wysokości 10% od wartości nagrody (art. 30 ust. 1 pkt 4) w zw. z art. 41 ust. 7 pkt 1) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2032) nie później niż w dniu realizacji nagrody. Jest to warunek konieczny do realizacji nagrody. Odpowiedzialnym za pobranie i odprowadzenie powyższego podatku do stosownego urzędu skarbowego jest ORGANIZATOR.
13.W przypadku anulowania imprezy turystycznej (nagroda główna) przez Biuro Podróży ITAKA Zwycięzca ma możliwość dokonania wyboru innej imprezy turystycznej ze wskazanych przez ITAKA lub bez kosztowej zmiany terminu imprezy wcześniej zarezerwowanej, w miarę dostępności miejsc w systemie rezerwacyjnym BP ITAKA.
14.W żadnym przypadku Zwycięzcy nie przysługuje zwrot gotówki za niewykorzystaną Nagrodę.
15.W wypadku braku możliwości wykorzystania nagrody z przyczyn zdrowotnych, ITAKA poczyni starania zmiany terminu realizacji nagrody. Działanie takie zostanie poczynione wyłącznie na podstawie zaświadczenia lekarskiego i nie jest gwarantowane.
16.W przypadku zmiany terminów z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy, zastosowanie mają aktualne Warunki Uczestnictwa w imprezach turystycznych BP ITAKA. Wszelkie koszty zmian, w takim przypadku ponosi Zwycięzca.
17.W przypadku rezygnacji z realizacji nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy, nagroda przepada i jednocześnie zastosowanie mają aktualne Warunki Uczestnictwa w imprezach turystycznych BP ITAKA. Wszelkie koszty rezygnacji, w takim przypadku ponosi Zwycięzca.
18.MTR nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania i zaniechania osób trzecich, w szczególności Biura Podróży ITAKA. Wszelkie reklamacje odnośnie zarezerwowanej imprezy turystycznej lub przelotu i hotelu Zwycięzca winien zgłaszać do Biura Podróży ITAKA – Sponsor nagrody głównej.

§ 5. POZOSTAŁE NAGRODY

1.Wymarzona suknia ślubna z najnowszej kolekcji AFRODYTA ufundowana przez Dom Mody Ślubnej AFRODYTA

2.Sesja plenerowa zagraniczna ufundowana przez ZEBRA STUDIO MULTIMEDIALNE

3.Voucher na ślubną stylizację dla Pary Młodej w Salonie Fryzjerstwa The Stylist Agnieszka Bereś o wartości 1000 zł

4.Suknia ślubna ufundowana przez IMPRESJA CENTRUM MODY ŚLUBNEJ

5.Bon na oprawę fotograficzną ślubu i wesela w wysokości 1800 zł ufundowany przez 2b4ustudio.pl

6.Bon o wartości 1000 zł na zakup obrączek ślubnych w salonach JUBILER JARACZ

§ 6. WARUNKI REALIZACJI POZOSTAŁYCH NAGRÓD

1.Wszelkie formalności dotyczące odbioru i przekazania pozostałych nagród ustalane będą bezpośrednio ze Sponsorami poszczególnych nagród i ich zwycięzcami.
2.MTR nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania i zaniechania osób trzecich, w szczególności sponsorów i zwycięzców nagród. Wszelkie reklamacje odnośnie realizacji pozostałych nagród Zwycięzca winien zgłaszać Sponsorowi nagrody.

§ 7. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

1.Rozstrzygnięcie Konkursu – ogłoszenie rzeczywistej kwoty zdeponowanej w urnie nastąpi w dniu 20 stycznia 2019 r., o godzinie 18.00 (z tolerancją +/- 60 minut), co zostanie podane do wiadomości zwiedzających Targi poprzez ogłoszenie rozstrzygnięcia przez prowadzącego TARGI.
2.Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone przez MTR na jego stronie internetowej: www.slub.targirzeszowskie.pl.
3.W przypadku, gdy Zwycięzcami konkursu zostanie więcej osób niż liczba nagród, zorganizowany zostanie quiz, który wyłoni ostatecznych Zwycięzców.
4.Przekazanie Nagrody nastąpi według indywidualnych ustaleń Zwycięzcy oraz Sponsorów.

§ 8.PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Każdy uczestnik konkursu, wrzucając prawidłowo wypełniony kupon do urny, wyraża tym samym zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (zgodnie z Ust. z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przez Organizatora oraz przez inne podmioty działające w imieniu MTR na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych potrzeby marketingowe MTR, oraz w/w podmiotów.

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.slub.targirzeszowskie.pl, w siedzibie MTR, ul. Mieszka I 48/50, 35-303 Rzeszów, w Salonach Firmowych BP ITAKA, przy ulicy Matejki 8, w bryle budynku Hotelu „Pod Ratuszem” w Rynku, w Galerii Nowy Świat na poziomie 0 vis a vis wejścia, w Centrum Handlowym Millenium Hall na poziomie 2, pomiędzy Multikinem i Pure Fitness Jatomi, w Galerii Rzeszów na poziomie minus 1 oraz na stoisku ITAKA (nr.3), podczas trwania targów.
2.MTR nie będzie ponosić odpowiedzialności, w sytuacji, gdy Konkurs zostanie skrócony, anulowany lub jego warunki zmienione. Żadne roszczenia będące następstwem w/w zdarzeń nie będą przez MTR uznane.
3.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy MTR, ITAKA, oraz pozostali sponsorzy jak również członkowie ich rodzin.
4.MTR nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości udziału w konkursie wynikający z winy leżącej po stronie uczestnika. MTR nie będzie ponosić odpowiedzialności za szkodę powstałą w związku z udziałem uczestnika w konkursie. Żadne roszczenia będące następstwem w/w zdarzeń nie będą przez MTR uznane.
5.Udział uczestnika oznacza jego zgodę na warunki Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.
6.Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem mającym wiążącą moc prawną w zakresie realizacji Konkursu.
7.Spory związane z konkursem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby MTR.

 

Realizując obowiązki informacyjne wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”), uprzejmie informujmy, że administratorem Państwa danych osobowych jest MTR Międzynarodowe Targi Rzeszowskie z siedzibą w Rzeszowie, 35-303 ul. Mieszka I 48/50, przedsiębiorcą zarejestrowanym w ewidencji działalności gospodarczej przez Wójta Gminy Boguchwała pod nr 2495 – posiadającym nr NIP 794-114-33-62.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w celu przesyłania korespondencji mailowej (marketing bezpośredni) zawierającej informacje handlowe dotyczące wydarzeń organizowanych przez administratora i podmioty z nim współpracujące, a ponadto w celu podtrzymywania kontaktów biznesowych – przy pomocy telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, tj. na wskazany adres e-mail. Przysługuje Państwu prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych osobowych, prawo ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W każdej chwili mogą Państwo wycofać wyrażoną zgodę na otrzymywanie w/w informacji poprzez wysłanie wiadomości email na adres: biuro@targirzeszowskie.pl

Organizator